Previous Next

Polityka prywatności

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO P.U.H ,,PARTNER”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO P.U.H ,,PARTNER” 41-949 Piekary Śląskie ul.Skłodowskiej-Curie 113/1/9
 • W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych kontaktować należy się na adres: biuro@szkoleniapartner.pl
 • Cel i Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zależności od rodzaju współpracy):
  a.  Wykonanie umowy o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej  zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b.  Państwa zgoda wyrażona na działania marketingowe  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  c.   Mamy obowiązek prawny, np. rozliczenia rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d.   Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   
 • Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim.
  Powierzamy dane osobowe innym podmiotom jeśli zezwalają nam na to przepisy prawa. W umowach zawierane są postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:

  a.  Podmiotom współpracującym z nami, które wspierają nas w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane;
  b.  Podwykonawcom, którzy zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www;
  c.  Organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo. Korzystamy z partnerów analitycznych (takich jak Google Analytics),  aby analizować wykorzystanie i ruch w naszych Usługach.
   
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.
 • Państwa dane będziemy przetwarzać tylko w trakcie posiadania ku temu podstawy prawnej, a więc do momentu, w którym:

  a.  Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych;
  b.  Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń;
  c.  Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych, jeśli była podstawą do przetwarzania;
  d.  Zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych –  w przypadku gdy podstawą przetwarzania był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
   
 • Przysługujące prawa
  Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych. Prawo do sprostowania danych – jeśli Państwa dane są nieaktualne lub nieprawidłowe. Prawo do usunięcia danych – jeśli Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub cofnięto swoją zgodę na przetwarzanie danych. Aby nie otrzymywać informacji handlowych prosimy przesłać do nas e-maila.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli Państwa dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, można żądać ograniczenia przetwarzania danych na czas pozwalający nam zweryfikować zgodność tych danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację lub dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.
   
 • Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z nami, jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.giodo.gov.pl W przypadku skorzystania z tych praw, proszę wysłać e-maila na adres biuro@szkolenia-partner.pl Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia
  umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.